Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/5/2021 đến 07/5/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Thứ năm - 29/04/2021 16:59
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/5/2021 đến 07/5/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 04/5/2021 – 07/5/2021)

THỨ BA: 04/5/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đ/c Nguyễn Thị Bảo Trăm, chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại TP. Ngã Bảy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 05/5/2021

- 08 giờ 30: Giám đốc làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự triển khai tập huấn công tác bầu cử (Mời Tổ Chuyên viên thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh (Các đồng chí phụ trách tổng hợp kết quả bầu cử và các đồng chí phân công phụ trách cấp huyện) theo Giấy mời số 04/GM-UBBC ngày 01 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang; Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc nội bộ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

THỨ NĂM: 06/5/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đồng chí UV BTV Đảng ủy Sở Nội vụ cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Giám đốc họp BCH Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đồng chí UV BCH Đảng ủy Sở Nội vụ và Bí thư Chi bộ Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB kiểm tra công tác bầu cử và Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện Châu Thành. Tập trung tại UBND xã Đông Phú. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB dự họp trao đổi việc áp dụng thang bảng lương theo hợp đồng tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp liên ngành xét đơn xin hỗ trợ kinh phí xây dựng chánh điện Hội quán Hưng Thanh Tự. Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi công tác Tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 1, Sở Nội vụ.

- 14 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT làm việc về việc chuẩn bị Hội thi tuyên truyền CCHC. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU: 07/5/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử và Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại huyện Phụng Hiệp (Các đồng chí: Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT; Đặng Thành Giang, chuyên viên Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại UBND xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trường phòng Phòng CCHC&VTLT dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tháng 5/2021. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 30: Phân công Phòng TCCB dự Hội nghị trực tuyến phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự).  Điểm tại thành phố Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT làm việc về việc chuẩn bị Hội thi tuyên truyền CCHC. Điểm tại UBND huyện Châu Thành;  15 giờ 30: Làm việc về việc chuẩn bị Hội thi tuyên truyền CCHC. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

THỨ BẢY: 08/5/2021
- 08 giờ 00:
Giám đốc dự họp Chi bộ Văn phòng – Thanh tra (Mời tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng – Thanh tra cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Long Mỹ.

CHỦ NHẬT: 09/5/2021

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Các đồng chí: Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN; Nguyễn Quốc Dũng, Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:284 | lượt tải:124

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:388 | lượt tải:188

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:489 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:544 | lượt tải:207

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:540 | lượt tải:253

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:555 | lượt tải:364

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:732 | lượt tải:288

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:631 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:653 | lượt tải:241

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:618 | lượt tải:211
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm10
Hôm nay1,312
Tháng hiện tại23,647
Tổng lượt truy cập965,840
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây