Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Thứ sáu - 19/03/2021 15:49
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 22/3/2021 - 26/3/2021)

 

THỨ HAI: 22/3/2021

- 08 giờ 30: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công bàn về việc xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Mời Trưởng các Phòng: CCHC&VTLT và TCCB). Điểm tại Phòng hợp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ BA: 23/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc họp Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ (Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại Bộ phận Một cửa tại huyện Châu Thành A (Các đồng chí: Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB và Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành A. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT dự Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp giao ban (Mời Trưởng, Phó các Phòng, Ban và Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 24/3/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc họp chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ước thi đua năm 2020 Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Công ty Điện lực tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phân công Phòng TCCB dự Tọa đàm với chủ đề “Công tác xã hội – Vì hạnh phúc của con người và sự phát triển của xã hội”. Điểm tại Hội trường Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 15 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 17 giờ 00: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Hiệp Lợi, Thành Phố Ngã Bảy.

THỨ NĂM: 25/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra các công việc tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2020 Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ (Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Giám đốc Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2021. Điểm tại Sở Xây dựng. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang (Các đồng chí: Trần Khánh Tòng, Vũ Mạnh Hà cùng dự). Điểm tại Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB dự Đại hội Cựu giáo chức tỉnh Hậu Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Giám đốc dự họp mặt cán bộ đoàn tỉnh Hậu Giang các thời kỳ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 17 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chiêu đãi đại biểu đến dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Nhà khách Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi tình hình nhân sự Công ty cổ phần Quy hoạch kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc dự trao đổi một số nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Cao Thanh Bình, cư trú ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 26/3/2021

- 07 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Văn phòng, các đồng chí được trưng dụng và Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phương Bình; 9 giờ, kiểm tra tại huyện Phụng Hiệp (Đồng chí Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Tập trung tại UBND xã Phương Bình. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB tham dự Lễ Công bố Quyết định về nhân sự; Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp luật Khóa 12, các lớp liên kết và Lễ Ký kết các chương trình phối hợp năm 2021. Điểm tại Hội trường 3, Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB dự Tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Kiều bào, Công dân tỉnh Hậu Giang (lần 2). Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Quốc Toàn, Chánh Thanh tra họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 2, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đ/c Nguyễn Thị Bảo Trăm cùng dự). Điểm tại thành phố Ngã Bảy và huyện Châu Thành A. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đoàn Tuyên kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đông Phước A; 15 giờ, kiểm tra tại huyện Châu Thành. (Đồng chí Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). (Theo lịch UBND tỉnh).

THỨ BẢY: 27/3/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 08 giờ 00: Trưởng, phó Phòng, Ban và Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

CHỦ NHẬT: 28/3/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 08 giờ 00: Trưởng, phó Phòng, Ban và Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Theo lịch Tỉnh ủy)./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:251 | lượt tải:110

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:368 | lượt tải:174

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:463 | lượt tải:208

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:493 | lượt tải:189

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:515 | lượt tải:238

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:530 | lượt tải:340

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:702 | lượt tải:272

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:605 | lượt tải:227

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:622 | lượt tải:229

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:595 | lượt tải:199
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Máy chủ tìm kiếm7
Khách viếng thăm7
Hôm nay314
Tháng hiện tại12,687
Tổng lượt truy cập915,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây