Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 12)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 11/01/2021 - 16/01/2021)

 

THỨ HAI: 11/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc dựng tượng “Phật Quan âm” tại Miếu bà Chùa Xứ thuộc ấp 9, xã Vĩnh Viển A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND huyện Long Mỹ.

- 05 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại thành phố Ngã Bảy. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự trao Quyết định công tác cán bộ (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi nội dung kiểm tra đánh giá kết quả thi đua đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp Tổng kết thi đua khối cơ quan doanh nghiệp năm 2020. Điểm tại Hội trường Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 12/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp xét thi đua khối các cơ quan Ngân hàng năm 2020 (Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 đối với Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh; Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 13/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ năm 2020 (Mời thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ năm 2020 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020. Điểm tại Hội trường Trụ sở Hội đặc thù tỉnh.

- 05 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại huyện Châu Thành. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành TTTT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 ngành Tài nguyên và Môi trường. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 14/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công vụ. Điểm tại xã Đông Phú huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Sở, công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự họp chuẩn bị nội dung các dự án thành phần trong Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021- 2025. Điểm tại Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp xét thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2020. Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

- 09 giờ 30: Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng TCCB và Phòng XDCQ&CTTN. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2021”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp lấy quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Xây dựng.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước của Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB dự bế giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

THỨ SÁU: 15/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội thảo khoa học “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Số 17A, Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. (Cả ngày)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021. Điểm tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 06 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại huyện Long Mỹ. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Đảng bộ năm 2020 và triển khai Nghị quyết năm 2021 (Mời tất cả đảng viên cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 16/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc học tập kinh nghiệm về công tác cán bộ (Văn phòng cùng dự). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh Long An.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp 01) (Phòng TCCB và Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30: Giám đốc dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Lớp 2) (Phòng TCCB và Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ./.

Lịch làm việc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây