</xml

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1169/UBND-TTTH

Hậu Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2016

V/v áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Cụ thể:

a. Các loại văn bản ký số, không gửi văn bản giấy, gồm có:

- Giấy mời họp, Thư mời, Giấy triệu tập họp (kèm theo tài liệu, trừ tài liệu chưa được công bố hoặc thuộc danh mục bí mật nhà nước).

- Báo cáo tháng, quí, 6 tháng và các báo cáo theo yêu cầu (không thuộc danh mục bí mật nhà nước).

- Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị để biết, để phối hợp.

- Văn bản gửi lãnh đạo để báo cáo (các văn bản gửi báo cáo lãnh đạo tại mục “Nơi nhận”).

- Các Chương trình, Kế hoạch không liên quan đến kinh phí, tài chính.

- Các văn bản dự thảo để xin ý kiến, văn bản đóng góp ý kiến cho các dự thảo.

- Lịch công tác.

- Thông báo: giới thiệu con dấu, chữ ký, trụ sở làm việc.

b. Các loại văn bản còn lại áp dụng chữ ký số đồng thời văn bản giấy.

c. Ngoài các loại văn bản áp dụng chữ ký số trên, các cơ quan, đơn vị xem xét quy định thêm các loại văn bản khác để áp dụng chữ ký số, gửi qua mạng không gửi văn bản giấy trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

2. Các văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý như văn bản được in ra, ký tên và đóng dấu.

Các đơn vị chưa triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản thực hiện gửi nhận văn bản trên hệ thống thư điện tử của tỉnh Hậu Giang.

3. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, xã, phường, thị trấn thực hiện theo nội dung trên.

4. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn này, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục rà soát và cấp chứng thư số cho các đơn vị, cá nhân theo qui định; đồng thời xây dựng quy trình áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hướng dẫn các đơn vị sử dụng.

          Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTTH.HT

  D:\CV2016\ trien khai chu ky so.docx

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh